Choose language

Visma Finance AB

Allmänna villkor Fakturaköp

Fakturaköp

Genom detta avtal (”Avtalet”) förbinder sig Fakturautställaren att på nedan angivna villkor överlåta fakturafordringar till Visma Finance AB (”Visma”).

1. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor används följande definitioner:

 • ”Fakturautställare” - företag eller uppdragsgivare som överlåter Fakturafordran enligt dessa villkor
 • ”Kund” - fakturagäldenär
 • ”Fakturafordran” - fordran som uppkommit på Fakturautställarens Kund i Fakturautställarens normala verksamhet på grund av att en vara levererats eller en tjänst utförts
 • ”Fakturaköp” - Fakturautställaren överlåter fakturafordringar uppkomna i
  Fakturautställarens rörelse
 • “Fakturaköp med regress” - innebär ett ovillkorligt åtagande från Fakturautställaren att återköpa Fakturafordran vid utebliven betalning från Kund
 • “Återköpsfaktura” - den faktura som Fakturautställaren har skyldighet att betala vid regress av Fakturafordran

2. Kostnader och avgifter

Kostnader och avgifter som uppstår vid Vismas hantering och köp av Fakturafordran debiteras enligt vid var tid gällande prislista.

3. Överlåtelseklausul

Varje faktura ska, genom Vismas försorg, förses med en överlåtelseklausul. Betalning kan därefter endast ske med befriande verkan till Visma Finance AB. Överlåtelseförklaring ska även anges på faktura som inte godkänts för köp, enligt punkten 5.

4. Mervärdesskatt

På de belopp som enligt detta Allmänna villkor tillgodoräknas Visma utgår mervärdesskatt enligt lag.

5. Icke överlåtbara fakturor

Följande Fakturafordringar är inte överlåtbara om inte annat särskilt avtalats:

 1. Fakturafordringar som avser försäljning genom öppet köp, kommission, a conto, avbetalnings- eller efterkravsförsäljning eller på annat sätt innebärande någon inskränkning i ägande- eller förfoganderätten för Kund avseende levererade varor,
 2. Fakturafordringar där Kund äger eller senare kommer att äga eller påstår sig äga kvittningsrätt på grund av motfordran gentemot Fakturautställaren eller rätt till annan rabatt eller annat avdrag på vederbörande fakturas slutsumma än som framgår av fakturan,
 3. Fakturor som inkluderar tidigare krediterade delar och fakturor som tidigare är helt eller delvis krediterade av Fakturautställaren,
 4. Fakturafordringar där avtal stridande mot fakturavillkoren föreligger,
 5. Fakturafordran där tvist råder eller kan befaras mellan Fakturautställaren och Kund,
 6. Fakturafordringar på Fakturautställarens dotter- eller moderbolag, annat bolag som ingår i samma koncern som Fakturautställaren eller annat företag som Fakturautställaren står i väsentlig ekonomisk intressegemenskap med eller som Fakturautställaren har betydande kontroll över eller på företag vars rörelse arrenderas av sådant företag eller person hos sådant företag eller hos
  Fakturautställaren,
 7. Fakturafordran som avser dröjsmålsränta, vite eller skadestånd,
 8. Fakturafordringar för vilka utfärdats eller ska utfärdas växel, skuldebrev eller annat fordringsbevis,
 9. Fakturafordringar där hinder mot överlåtelse av fakturafordran föreligger,
 10. Fakturafordringar mot Kund som ställt in sina betalningar, inlett ackords- eller företagsrekonstruktionsförfarande, blivit insolvent, försatts i konkurs eller likvidation,
 11. Fakturafordringar till Kund i utlandet eller i utländsk valuta,
 12. Fakturafordringar som överlåtits, sålts eller pantförskrivits till annan,
 13. Fakturafordringar som har uppkommit i strid med svensk lag,
 14. Fakturafordringar under handläggning av ett inkassobolag eller annan tredje part för inkasso,
 15. Fakturafordringar som avser produkt eller tjänst som inte ingår i Fakturautställarens vanliga verksamhet,
 16. Fakturafordringar som innehåller varor där ägarskapet har övergått från Fakturautställaren till Kund utan att varan har traderats,
 17. Fakturafordringar som avser förbjudet gods eller olagliga varor enligt svensk lag,
 18. Fakturafordringar som avser verka för penningtvätt eller finansiering av
  terrorverksamhet, och
 19. Fakturafordringar i övrigt, som Visma finner sig inte vilja köpa. Visma äger rätt att avböja köp av faktura utan att ange skäl.

6. Fakturautställarens garantier och åtaganden

 1. Fakturautställaren garanterar att överlåten Fakturafordran inte strider mot punkt 5 a-s.
 2. Fakturautställaren garanterar att Kund är skyldig att till Visma utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande fakturan med det högsta belopp som är fastställt i lag om ersättning för inkassokostnader m.m. Dröjsmålsränta ska uppgå till minimum 8% över referensränta per år. Avvikelse från nyssnämnda garanti ska skriftligen godkännas av Visma.
 3. Fakturautställaren garanterar att leverans skett av den vara som faktureras respektive att det arbete som Fakturafordran avser till fullo har utförts och att Fakturafordran avser av Fakturautställaren, i enlighet med god köpmannased och i Fakturautställarens normala verksamhet verkställd försäljning och leverans.
 4. Fakturautställaren garanterar att inget avtal eller annan överenskommelse stridande mot dessa Allmänna Villkor eller på annat sätt som kan skada Visma föreligger eller kan komma att uppstå, samt att någon omständighet som kan komma att föranleda tvist ej föreligger. Det åligger Fakturautställaren att vidta åtgärder för att vidmakthålla sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor.
 5. Fakturautställaren garanterar att även efter överlåtelse av Fakturafordran gentemot Kund fullgöra sina skyldigheter som kontraktspart. Kund får ej vara på obestånd eller ha betalningsanmärkningar eller på annat sätt bedömas insolvent. Vid överlåtelse av Fakturafordran ska fakturaunderlag/följesedlar
  insändas i ett exemplar.
 6. Fakturautställaren är skyldig att genast underrätta Visma om ändringar i
  bolagets styrelse och om inte oväsentliga ändringar i ägandeförhållandena i
  bolaget (gäller ej publikt bolag).
 7. Fakturautställaren får inte efter överlåtelse nedsätta fakturakravet eller medge betalningsanstånd till Kund.
 8. Fakturautställaren garanterar att informera Visma om mottagna returer av varor.
 9. Fakturautställaren garanterar att köp eller avtal som träffas på distans sker med Kund fyllda 18 år (om denne är konsument), att Kund informerats om betalningsvillkor, leveransvillkor, garantier och ångerrätt samt att Kund genom sitt köp eller avtal godkänt samtliga villkor.
 10. Fakturautställaren garanterar att den Fakturafordran som överlåts till Visma innehåller samtlig information som krävs för att Visma ska kunna distribuera faktura, såsom t ex Fakturamottagarens fullständiga organisations- eller personnummer, e-post, postadress och leveransmottagare inklusive referensuppgifter.
 11. Fakturautställaren garanterar att den fysiska person som agerar Fakturautställarens företrädare gentemot Visma har behörighet att överlåta Fakturafordran i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

7. Kreditupplysning och fakturakontroll

Visma äger rätt att kreditbedöma såväl Fakturautställare som Kund med kreditupplysning och annan tillgänglig kreditinformation. Visma kan komma att kontakta Kund för att som villkor för överlåtelse av Fakturafordran kräva att Kund godkänner Fakturafordran och bekräftar sin betalningsskyldighet.

8. Bestridande av Fakturafordran

Om Kund bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot den till Visma överlåtna Fakturafordran till Fakturautställaren eller till Visma, är den av parterna som mottagit sådant meddelande, skyldig att omedelbart underrätta den andra parten.

9. Återlösen av Fakturafordran vid bestridande mm.

Reklamerar Kund levererad vara eller utförd tjänst eller av annan orsak gör invändning mot betalningsanspråk i överlåten Fakturafordran före förfallodagen ska Fakturautställaren återlösa den överlåtna Fakturafordran genom att enligt den överlåtna fakturans betalningsvillkor erlägga full betalning till Visma.

Om betalningsinvändning eller reklamation görs av Kund efter förfallodagen ska Fakturautställaren genast, efter det att Visma upplyst Fakturautställaren om betalningsinvändningen, erlägga betalning motsvarande vad som vid tiden för upplysningen är oreglerat av kapitalbelopp samt dröjsmålsränta (inklusive påminnelseavgift och lagstadgade avgifter) från den överlåtna Fakturafordrans förfallodag.

Fullgör inte Fakturautställaren denna skyldighet äger Visma rätt att debitera
dröjsmålsränta med 3% per månad från Fakturafordrans förfallodag tills full betalning sker jämte påminnelseavgift och lagstadgade avgifter.

10. Återköpsgaranti för Fakturafordran med regress

Fakturafordran har om inte annat särskilt överenskommits, överlåtits med regress. Vid utebliven betalning vid förfallodagen, oberoende av anledningen till den uteblivna betalningen, ska Fakturafordran återköpas av Fakturautställaren. Återköpet ska ske, vid den tidpunkt som Visma så bestämmer, genom att Visma ställer ut en Återköpsfaktura till Fakturautställaren på Fakturafordrans ursprungliga kapitalbelopp. Om delbetalning skett till Visma ska Återköpsfakturan minskas med motsvarande belopp.

Ovanstående gäller även för det fall Kund försatts i konkurs, inställt sina betalningar, eller om det i övrigt finns skäl att anta - utifrån t ex Kundens ekonomiska förhållanden eller i övrigt utifrån Kundens handlingssätt - att Kunden inte kommer att uppfylla betalning av den till Visma överlåtna Fakturafordran ska Fakturautställaren återköpa den överlåtna Fakturafordran genom att enligt den överlåtna Fakturafordrans betalningsvillkor erlägga full betalning till Visma.

Fullgör inte Fakturautställaren denna skyldighet äger Visma rätt att debitera
dröjsmålsränta med 3% per månad från Återköpsfakturans förfallodag tills full betalning sker jämte påminnelseavgift och lagstadgade avgifter.

Visma är ägare av Fakturafordran till dess att Visma fått fullt betalt av Kund eller av Fakturautställaren.

11. Betalning till annan än Visma

Skulle likvid för överlåten eller pantsatt Fakturafordran på grund av Kunds förbiseende eller av annan anledning erläggas till Fakturautställaren eller någon i intressegemenskap med denne, åligger det Fakturautställaren att omgående informera Visma om sådan betalning och genast tillse att det mottagna beloppet insättes på Vismas bank- eller plusgirokonto med angivande av OCR-nummer. Fakturautställaren ska vidare skriftligen meddela Kunden att i fortsättningen erlägga betalning direkt till Visma.

12. Överlåtelseförbud

Fakturautställaren äger inte till annan överlåta eller pantförskriva en Fakturafordran, som överlåtits till Visma. Så länge den/de fakturor som överlåtits genom dessa Allmänna Villkor är helt eller delvis oreglerade äger Fakturautställaren inte utan Vismas medgivande träffa överenskommelse med annan om köp eller belåning av sådana Fakturafordringar.

13. Överlåtelse av Vismas rättigheter

Fakturautställaren är införstådd med och accepterar att Visma kan komma att överlåta eller pantsätta Fakturafordringar och/eller samtliga rättigheter på grund av dessa Allmänna Villkor till annan.

14. Skadestånd

Vid underlåtenhet från Fakturautställarens sida avseende överföring av influtna likvider enligt punkt 16 eller om Fakturautställaren bryter mot sina förpliktelser eller brister i sitt garantiåtagande enligt punkt 6 berättigas Visma att omedelbart häva Fakturaköpet. Häver Visma Fakturaköpet är Visma berättigad till skadestånd motsvarande två gånger det belopp som Fakturautställaren underlåtit att rapportera, respektive två gånger fakturabeloppet i aktuell Fakturafordran vid garantibrist eller brott mot förpliktelserna i punkt 6. Visma har dock rätt att kräva ytterligare skadestånd för det fall Visma kan påvisa skada på grund av att Fakturautställaren inte fullföljer sitt åtagande enligt denna paragraf.

15. Meddelanden

Fakturautställaren ska underrätta Visma om adressändring. Om Visma avsänt ett meddelande avseende dessa Allmänna Villkor i ett rekommenderat brev till Fakturautställarens angivna adress eller nya adress, såsom känd av Visma, ska meddelandet anses ha kommit Fakturautställaren tillhanda senast på femte dagen efter avsändandet.

16. Panträtt

Visma erhåller generell panträtt i de Fakturafordringar som Fakturautställaren uppdrar åt Visma att inkassera med belopp motsvarande Vismas förutbetalda kostnader och avgifter, upplupna egna arvoden, övriga icke fakturerade kostnader och arvoden samt varje fordran som kan komma av Fakturaköpet såsom årsavgifter, skadestånd, etc.

17. Inkassotjänster

Visma tillhandahåller inkassotjänster. Visma äger rätt att utan Fakturautställarens medgivande och på dennes bekostnad enligt vid var tid gällande inkassoprislista vidta erforderliga inkassoåtgärder för indrivning av överlåten och/eller pantsatt Fakturafordran.

18. Kvittningsrätt

Fakturautställaren ger Visma rätt att om någon av de angivna garantierna brister eller åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor inte fullföljs, kvitta uppkomna Fakturafordringar mot av Fakturautställaren framtida överlåtna Fakturafordringar.

19. Långtidsbevakning

Inkassoärende som inte inbringat full betalning från Kund eller ärende där indrivning av annat skäl inte vidtagits eller avbritutis ska handläggas som långtidsbevakningsärende, dock tidigast 90 dagar efter inkassokravets avsändande.

Visma avgör självständigt vilka åtgärder som ska vidtas och svarar för alla kostnader och utlägg. Tidigare upplupna kostnader och arvoden debiteras Fakturautställaren. Vid framtida betalning återbetalas detta till Fakturautställaren. Vid betalning, helt eller delvis, tillgodoräknas Visma alla inbetalda kostnader samt 50% av kapital och dröjsmålsränta. Visma äger rätt att fritt välja i vilken ordning erhållen betalning ska avräknas, utlägg, kostnader, arvoden, ränta och kapital.

Visma äger rätt att träffa ackordsuppgörelser med Kund. Återkallar Fakturautställaren ett ärende avslutar Visma ärendet och debiterar Fakturautställaren för upplupna kostnader och arvode för nedlagt arbete samt i övrigt som om ärendet vore fullt betalt.

20. Personuppgifter

I syfte att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Visma enligt lag kommer Visma behandla personuppgifter avseende Fakturautställarens och, i viss mån, Kunds företrädare och verkliga huvudmän. Detaljerad information om Vismas behandling av personuppgifter finns i Vismas integritetspolicy. Integritetspolicyn finns att tillgå på vår hemsida.

21. Penningtvätt

Fakturaköp enligt dessa allmänna Villkor är villkorat av att Visma har uppnått tillräcklig kundkännedom som Kunden i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

22. Force majeure m.m.

Visma är inte ansvarig för sådant hinder i verksamheten som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, bojkott, blockad, krigshändelse, naturkatastrof, pandemi, brist eller fel i elförsörjningen, i telefon-, internetförbindelse eller annan kommunikation eller annan liknande omständighet som Visma inte kunnat råda över. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller oavsett om Visma själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Visma endast i den mån skadan orsakats av att Visma varit grovt oaktsam. Vismas skadeståndsskyldighet är begränsad till ett för var tid gällande halvt basbelopp enligt lag om allmän försäkring. Indirekt skada ersätts inte i något fall.

23. Sekretess

Visma kommer vid arbetet med Fakturautställarens Fakturafordringar att ta del av information som kan betraktas som konfidentiella affärshemligheter. Visma ska i hanteringen av all information som tillhör Fakturautställaren iaktta sekretess, vilket bland annat innebär att inte yppa sådan information för tredje man.

24. Ändringar

Visma äger rätt att vid var tidpunkt ändra dessa Allmänna Villkor. Sådana ändringar påverkar inte tidigare Fakturaköp.

25. Tillämplig lag och behörig domstol

Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor. Tvist som härrör från dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Visma äger dock rätt att inleda rättsliga förfaranden vid någon annan domstol som har behörighet i förhållande till Fakturautställaren eller Kund och/eller dennes tillgångar.