Choose language

Visma Finance AB

Integritetspolicy

Visma-koncernen och dess dotterbolag (Visma) värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Visma är ett europeiskt företag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som tillämpas över gränser. Visma tillhandahåller programvara och tjänster till privata och offentliga företag (kunder) i Europa. Vismas huvudkontor ligger i Oslo och Visma-koncernen följer europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla viktiga beslut avseende integritet inom Visma fattas på en företagsnivå som övervakas av dataskyddsombudet.

Denna integritetspolicy finns på vår hemsida Visma.com och längst ner på Vismas samtliga webbplatser. Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. Om du vid köp av våra tjänster eller i annat sammanhang får del av en annan informationstext om personuppgiftsbehandling så gäller den framför denna generella integritetspolicy.

Omfattning och samtycke

Denna integritetspolicy gäller alla Vismas affärsprocesser och Vismas samtliga webbplatser, domäner, mobila lösningar, molntjänster och nätverk samt alla webbplatser som går under Vismas varumärke (Vismas webbplatser). Tjänstespecifika tillägg finns i användarvillkoren, avtal om behandling av personuppgifter eller liknande information för den aktuella tjänsten.

Integritetspolicyn innehåller information om den personuppgiftsbehandling som Visma utför och där Visma fastställer ändamålet och medlen för behandlingen (Visma agerar som personuppgiftsansvarig). Den innehåller även information om personuppgiftsbehandling som Visma utför på uppdrag av våra kunder i enlighet med deras instruktioner (kunden är personuppgiftsansvarig och Visma är personuppgiftsbiträde).

Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter bl.a. i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte Vismas webbplatser eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Personer vars personuppgifter vi behandlar

Visma behandlar personuppgifter om arbetssökande och kontaktpersoner eller programanvändare med koppling till våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter om styrelseledamöter i svenska företag och verkliga huvudmän för våra kunder samt personer som utgör potentiella kunder (leads) och som kontaktar oss via Vismas webbplatser eller andra kanaler. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar även personuppgifter för våra kunders räkning där kunden är ansvarig. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsbiträde.

I denna integritetspolicy kan registrerade personer även kallas enbart personer eller du.

Visma som personuppgiftsansvarig

Det företag inom Visma som du har en relation med är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.  Detta innefattar situationer där Visma samlar in personuppgifter om dig som arbetssökande, som representant eller verklig huvudman för en kund eller ett lead eller som programanvändare. 

Kontaktuppgifter till respektive dotterbolag inom Vismakoncernen hittar du här.

Varför vi behandlar personuppgifter

Om kundkontakter och programanvändare

För att kunna ingå avtal med kund, vårda våra kundrelationer, fullgöra våra åtaganden gentemot kund och uppfylla våra rättsliga förpliktelser behöver Visma information om dig i din roll som kundens kontaktperson, verkliga huvudman eller som användare av en tjänst. Information inhämtas även om styrelseledamöter i svenska företag som är eller kan komma att utgöra kunder till Visma. Ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter är följande:

 1. Administrera och ingå avtal med kund om Vismas produkter och tjänster
 2. Genomföra försäljning och utlagt arbete för kund.
 3. Upprätta begärda anbud på produkter och tjänster till kund.
 4. Utföra leveranser i enlighet med avtal som slutits med dig eller kunden.
 5. Erbjuda stöd till dem som använder våra produkter och tjänster.
 6. Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen hos våra produkter, tjänster och Vismas webbplatser.
 7. Upptäcka, motverka och förhindra säkerhetshot och utföra underhåll och felsökning.
 8. Förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas samt att avtal ingås med företag som kan ha koppling till tvivelaktig verksamhet.
 9. Behandla beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning.
 10. Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster.
 11. Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra kontakt mellan användare och Visma.
 12. Bedöma kreditvärdighet och genomföra kreditbedömning av kund i samband med och inför avtal om kreditprodukter.
 13. Inhämta uppgifter för att uppnå kundkännedom och uppfylla andra krav som åligger Visma enligt penningtvättsregelverket.
 14. Effektivisera och förenkla onboardingprocessen för nya kunder i samband med kreditprodukter. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålen i punkt a) ovan är att kunna förbereda och ingå avtal med kund. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålen i punkt b) till j) ovan är främst att Visma har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i affärssyfte på ett sätt som vi anser inte strider mot dina personliga rättigheter eller friheter. Vad gäller punkt h) ovan har vi även ett berättigat intresse att motverka och förhindra bedrägerier. Vi har även en skyldighet att behandla uppgifter i samband med fakturering och finansiell uppföljning i syfte att uppfylla kraven enligt gällande bokföringslagstiftning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i punkt k) är ditt samtycke.

Vidare är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i punkt l) vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda och marknadsföra Vismas tjänster till rätt kunder samt vår rättsliga förpliktelse att kunna bedöma kunders samt potentiella kunders kreditvärdighet och ingå alternativt fullgöra avtal med kund.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i punkten (m) utgörs av vår skyldighet att följa förpliktelserna i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i punkten n) är vårt berättigade intresse av att upprätthålla en enkel och användarvänlig process för onboarding och registrering.

Om leads

Visma behandlar personuppgifter om leads i marknadsföringssyfte. För att tillhandahålla anpassat och relevant innehåll till potentiella kunder skapar Visma en intresseprofil baserat på dina rörelser, val och handlingar på Vismas webbplatser samt ditt agerande utifrån annonsinnehåll via e-post. Den rättsliga grunden för sådan behandling är främst ditt samtycke.

Läs mer i avsnitten nedan om hur vi skapar dessa profiler, hur du kan göra ändringar i profilen och hur du kan återkalla ditt samtycke.

Om arbetssökande

Om du är en arbetssökande behandlar vi dina personuppgifter för att utvärdera dina möjligheter att bli anställd hos Visma. Den rättsliga grunden för sådan behandling är ditt samtycke.

Om besökare

För att kontrollera åtkomsten till våra lokaler behandlar vi personuppgifter om besökare. Behandlingen är baserat på vårt berättigade intresse att skydda våra affärshemligheter, anställda, lokaler och dig som besökare. Du kommer att informeras om dina rättigheter i detta avseende när du registrerar dig i vårt elektroniska besökssystem.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Visma samlar vanligen in personuppgifter direkt från dig eller från andra personer med koppling till vår kund. Dessa personer kan vara en chef eller en kollega. Om kunden som du arbetar för köper Vismas produkter eller tjänster via ett partnerföretag till Visma kan vi inhämta uppgifter om dig från partnerföretaget. Uppgifter avseende styrelseledamöter och verkliga huvudmän inhämtas också i tillämpliga fall från offentliga register (exempelvis Bolagsverket) genom OptiWay och UC AB.  För att utföra de kontroller vi i vissa sammanhang måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt hämtar vi även information från sanktionslistor hos internationella organisationer.

Vi använder även cookies och andra spårningstekniker när du besöker Vismas webbplatser och när du kontaktar oss via e-post i syfte att förbättra din upplevelse av Visma och våra webbplatser.   Läs mer om hur dessa tekniker fungerar och om dina rättigheter i detta avseende i avsnittet om verktyg för automatisk datainsamling.

I vissa fall kan vi även inhämta uppgifter om dig från andra källor. Dessa källor kan vara datainsamlare hos tredje part, Vismas marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part. Visma kan föra samman personuppgifter om dig från en källa med uppgifter som erhållits från en annan källa. Detta ger oss en mer komplett bild av dig och gör det möjligt för oss att tillgodose dina behov på ett mer relevant och personligare sätt.

Verktyg för automatisk datainsamling

Visma använder olika digitala spårningstekniker för att samla in information om hur du rör dig på Vismas webbplatser och i kontakten med oss.

Cookies och pixeltaggar

Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som identifierar en unik webbläsare. De skickas till en dator av internetoperatörer eller tredje part. Som standard är cookies tillåtna i de flesta webbläsare, då detta är något som de flesta webbplatsägare kräver för att få åtkomst till deras webbplats. Du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att inaktivera cookies som standard, blockera cookies från tredje part eller för att få ett meddelande om att en cookie har skickats.  

Pixeltaggar är skript som utfärdas när en användare öppnar en webbplats eller ett e-postmeddelande.  Själva pixeln är osynlig och syns endast i webbplatsens eller e-postmeddelandets HTML-kod.  Den anropar en applikation på en server som leder till att en tredjepartscookie laddas ner på din dator eller registrerar att e-postmeddelandet har öppnats.

För mer information om cookies och hur de fungerar, besök www.allaboutcookies.org.

Eloqua-cookies

Visma använder det digitala marknadsföringsprogrammet Eloqua från Oracle som placerar cookies för att registrera en återkommande besökare som en unik användare. Eloqua används för att registrera hur du använder våra webbplatser och hur du interagerar med oss via e-post så att vi kan anpassa annonsinnehåll efter dig och vår kunds intressen. Cookies som placeras av Eloqua kan inte komma åt, läsa eller ändra andra data på din dator. Visma åtar sig att säkerställa att du kan ändra dina intresseområden och hantera omfattningen på digital marknadsföring från oss genom ett prenumerationshanteringssystem.  

Cookies och teknik från Google
 • Google Analytics: Med hjälp av denna cookie kan vi få information om hur besökare använder vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, information om sidvisningar, källa och tiden för besöket på webbplatsen. Informationen avidentifieras och visas som siffror, vilket innebär att den inte går att härleda till specifika personer. På så sätt skyddas din integritet. Genom att använda Google Analytics kan vi se vilket innehåll som är populärt på våra webbplatser och på så sätt sträva efter att erbjuda dig mer av det som intresserar dig.
 • Google Analytics Remarketing: Cookies placeras på din dator så att Google, efter att du har lämnat vår webbplats, kan visa dig annonser om Visma som kan vara av intresse för dig baserat på ditt besök på vår webbplats. Denna information är inte personligt identifierbar.
 • Google AdWords: Genom att använda Google AdWords kod kan vi se vilka sidor som bidragit till att kontaktformulär fyllts i. På så sätt kan vi utnyttja vår budget för betalda sökresultat bättre. Denna information är inte personligt identifierbar.
 • Google AdWords Remarketing: Cookies placeras på din dator så att Google, efter att du har lämnat vår webbplats, kan visa dig annonser om Visma som kan vara av intresse för dig baserat på ditt besök på vår webbplats. Denna information är inte personligt identifierbar. 

Du kan förhindra att informationen som skapas av Googles cookie om hur du använder våra webbplatser samlas in och behandlas av Google framöver genom att ladda ner och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för din aktuella webbläsare. Detta webbläsartillägg finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies från Facebook

Facebook Remarketing: Facebooks pixeltagg placerar cookies på din dator som kan skicka ett meddelande till Facebook om att du har besökt webbplatsen. Vi förmodar då att du är intresserad av Visma och innehållet på webbplatsen. När du sedan besöker Facebook visas information eller annonser med liknande innehåll. Gå till sekretessinställningarna i Facebook för att begränsa visningen av denna typ av marknadsföring.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Visma kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Grundläggande kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress avseende dig som kontaktperson, programanvändare eller arbetssökande.
 • Namn och personnummer på styrelseledamöter i svenska företag samt personer som utgör verkliga huvudmän till Vismas kunder.
 • Personnummer kopplat till kund som utgörs av en enskild firma.
 • Demografisk information som födelsedatum, ålder och kön.
 • Anställningsinformation som arbetsgivare, befattning, position samt affärsrelaterade preferenser och intressen.
 • Återkoppling, kommentarer eller frågor om Visma eller om våra produkter och tjänster.
 • Bilder eller videoklipp på dig som har tagits i våra lokaler.
 • Innehåll som du har laddat upp, till exempel bilder och videoklipp.
 • Unik användarinformation såsom inloggnings-ID, användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor.
 • Finansiell information såsom kontokortsuppgifter.
 • Besöksinformation från din webbläsare, till exempel webbläsare, enhet, språk och adress till den webbplats som du besökte innan, samt information om IP-adress.
 • Klickström för beteenden och aktiviteter på Vismas webbplatser och i våra produkter och tjänster.
 • E-postaktiviteter, till exempel vilka e-postmeddelanden från Visma du öppnar samt information om när och hur.
 • Andra personuppgifter i din profil som du frivilligt har lämnat ut på sociala nätverk från tredje part, t.ex. LinkedIn.

Som personuppgiftsansvarig behandlar inte Visma känsliga uppgifter om dig.

Hur vi delar dina personuppgifter

Inom Visma-koncernen

Eftersom Visma består av flera olika dotterbolag är det mycket sannolikt att en kund gör affärer med mer än ett Visma-företag. Vi strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga kundservice och helhetsupplevelse. För att få en komplett översikt över och insyn i vilka kunder och kontaktpersoner som är i kontakt med de olika företagen inom Visma-koncernen delar vi dina personuppgifter mellan våra dotterbolag.

Utanför Visma-koncernen

Visma kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till en extern tredje part i följande situationer.

Vismas användarforum

Om du skriver ett inlägg, en kommentar eller liknande på Vismas användarforum eller andra forum på Vismas webbplatser kan denna information läsas och användas av alla som har tillgång till dessa forum. Informationen kan användas för ändamål som varken Visma eller du kan styra över. Visma ansvarar inte för uppgifter som du lämnar på sådana forum eller på Vismas webbplatser. Visma publicerar inga kommentarer, berättelser eller liknande som du har lämnat utan ditt samtycke.

Affärspartner

Visma kan komma att dela dina personuppgifter med våra partner om detta är nödvändigt av affärsrelaterade skäl och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Exempelvis om du köper en produkt eller tjänst för din arbetsgivares räkning som Visma tillhandahåller via en av våra certifierade partner. Visma och vår partner kan i dessa fall dela personuppgifter i syfte att tillhandahålla produkten eller tjänsten till kunden.

Offentliga myndigheter

Polisen, Skatteverket, Finansinspektionen och andra myndigheter kan kräva att få tillgång till personuppgifter från Visma. Visma lämnar i dessa fall endast ut uppgifterna om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att lämna ut uppgifterna eller om det finns ett domstolsbeslut eller liknande beslut om att göra det

Sammanslagningar och förvärv

I samband med sammanslagningar, förvärv eller avyttring av hela eller delar av Vismas verksamhet får den förvärvande enheten samt dess konsulter tillgång till uppgifter som berörd enhet/berörda enheter inom Visma har hanterat, vilket kan omfatta personuppgifter. I dessa fall ingår externa parter ett sekretessavtal med Visma.

Kundkännedom och regelefterlevnad

För att följa de regler om kreditbedömning och kundkännedom som gäller för Visma i vissa fall har externa parter anlitats som innefattar behandling av personuppgifter. I dagsläget utgörs dessa externa parter främst av Trapets AB och Roaring Apps AB som tillhandahåller system för slagningar mot PEP- och sanktionslistor samt information om verkliga huvudmän. Visma kan även, i förekommande fall, komma att dela personuppgifter med relevanta funktioner för internrevision och regelefterlevnad.

Dina rättigheter

Rätten att inte ta emot marknadskommunikation

Du kan välja att inte ta emot marknadskommunikation från Visma och kan göra det genom att:

 1. följa instruktionerna för att inte ta emot kommunikation i relevant marknadskommunikation
 2. ändra inställningarna under relevant avsnitt för att redigera kontot om du har ett konto hos Visma
 3. kontakta oss via e-post på privacy.sweden@visma.com
 4. använda Vismas prenumerationshanteringsverktyg.

Observera att du, även om du väljer att inte ta emot marknadskommunikation från oss, fortfarande kan få administrativ kommunikation från Visma, till exempel orderbekräftelser och aviseringar som är nödvändiga för hanteringen av ditt konto eller de tjänster som tillhandahålls till kunden.

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få ut dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter som vi behandlar om dig och du har rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att Visma korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Om du har ett konto hos Visma för en av Vismas webbplatser kan du i de flesta fall göra denna ändring själv under ”ditt konto” eller ”din profil” på aktuell webbplats eller tjänst från Visma.

Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och andra tjänstespecifika villkor.

Använd privacy.sweden@visma.com för att lämna in en begäran som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen med avseende på vår behandling av dina personuppgifter.

Säkerhet för personuppgifter och lagring

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Visma tar den tillit som du och våra kunder sätter till oss på stort allvar. Visma åtar sig att förhindra obehörig åtkomst, spridning och annan otillbörlig behandling av personuppgifter. Visma ska säkerställa konfidentialiteten hos de personuppgifter som vi behandlar, bevara personuppgifternas integritet och säkerställa tillgängligheten till personuppgifterna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Som en del av våra åtaganden tillämpar vi rimliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och fysiska förfaranden och åtgärder för att skydda informationen som vi samlar in och behandlar, med hänsyn till typen av personuppgifter och risken som du och våra kunder löper vid eventuella överträdelser. Grundorsakerna till integritetsbrott återfinns mest sannolikt internt och därför anser vi att det är nödvändigt att bygga en stark företagskultur där våra medarbetare har respekt för och kunskap om integritet i syfte att garantera laglig behandling och att dina personuppgifter skyddas. Följande åtgärder är av särskild betydelse i detta avseende:

Organisatoriska åtgärder

 • Ett dataskyddsråd som bestämmer lagligheten för behandling och integritetspolicyer för Visma-koncernen. Rådet består av interna integritets- och informationssäkerhetsexperter under överinseende av företagets dataskyddschef.
 • En jurist som utses till dataskyddsombud och som agerar som rådgivare och personuppgiftsansvarig i integritetsfrågor.
 • Webbaserad integritetsutbildning som är obligatorisk för samtliga medarbetare.
 • Obligatoriska förfaranden för registrering av behandlingsaktiviteter och bedömning av risker för de registrerade som gäller Vismas samtliga dotterbolag.
 • Avtal om behandling av personuppgifter med underleverantörer som behandlar uppgifter för Vismas räkning.
Tekniska åtgärder
 • Personuppgifter överförs till och lagras i säkra och fristående driftsmiljöer som endast Vismas medarbetare och underleverantörer har behovsenlig åtkomst till.
 • Tvåfaktorsautentisering krävs för att logga in på Vismas nätverk.
 • Programanvändare måste verifiera sin identitet (t.ex. med användarnamn och lösenord) innan de får åtkomst till och kan göra ändringar i sitt konto.

Fysiska åtgärder

 • Lokaler skyddas med åtkomstkontroll och videoövervakningssystem.
Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Visma sparar endast dina personuppgifter så länge som behövs för angivet ändamål, med beaktande av att vi ska kunna besvara frågor och lösa problem samt fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Detta innebär att Visma kan komma att spara dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter den senaste kontakten mellan dig eller vår kund och oss. När vi inte längre behöver de personuppgifter som vi har samlat in så raderar vi dem.  Vi kan komma att behandla personuppgifter för statistiska ändamål. I dessa fall kommer uppgifterna att pseudonymiserade eller avidentifieras.

Visma som personuppgiftsbiträde

Visma tillhandahåller flera olika tjänster till våra kunder. Merparten av våra tjänster inbegriper behandling av kundernas uppgifter, däribland deras personuppgifter. Ändamålet med behandlingen bestäms av våra kunder och inte av Visma. Detta innebär att kunden är personuppgiftsansvarig. I dessa fall agerar Visma som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna för kundens räkning och enligt dennes instruktioner. Relationen mellan kunden som personuppgiftsansvarig och Visma som personuppgiftsbiträde ska regleras i ett avtal om behandling av personuppgifter.

Kundens och Vismas skyldigheter

När kunden agerar som personuppgiftsansvarig ska kunden, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, säkerställa att rättsliga grunder finns för behandling av personuppgifterna. Kunden ska dessutom bedöma och fastställa ansvarighet för de risker som de registrerade löper i och med behandlingen av deras personuppgifter. En annan viktig aspekt av kundens skyldighet som personuppgiftsansvarig är att tillhandahålla relevant information till de registrerade.

Visma är en naturlig del av kundernas skyldigheter som personuppgiftsansvariga, i den mening att Vismas tjänster ingår i den behandling av personuppgifter som kunden måste säkerställa uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning.  Därmed måste vi, när Visma behandlar personuppgifter för kundernas räkning, göra det i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller för personuppgiftsbiträden.      

Kunden och Visma måste kort sagt samarbeta för att säkerställa de registrerades integritet. Visma ska tillhandahålla den information som krävs för att kunden ska kunna uppfylla tillämplig dataskyddslagstiftning.

Underleverantörer och överföring av personuppgifter

När underleverantörer används ingår Visma ett avtal med underleverantörerna om behandlingen av personuppgifter i syfte att skydda dina personliga rättigheter och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder. I de fall underleverantörer befinner sig utanför EU säkerställer Visma att det finns rättsliga grunder för sådana internationella överföringar å dina eller våra kunders vägnar, bland annat genom att använda EU:s typklausuler samt säkerställa att uppfyller ytterligare krav för överföring av personuppgifter enligt GDPR.

I vissa fall kan Visma komma att överföra dina eller våra kunders uppgifter utanför EU.

De underleverantörer som kan komma att överföra dina eller våra kunders uppgifter utanför EU är vanligen leverantörer av molntjänster eller andra datalagringstjänster.

Visma använder sig av ett antal strategiska externa tredje parter för att stödja våra affärsprocesser och tillhandahålla våra molntjänster. Dessa tredje parter omfattar, men är inte begränsade till:

 • Oracle (US), leverantör av Eloqua som marknadsautomatiseringsverktyg
 • Google (US), leverantör av vår e-post, kontorsautomatisering och fillagringslösning
 • Confirmit (N och US), leverantör av vår Voice of the Customer-lösning
 • Super Office (N), leverantör av vårt valda CRM-system
 • Lithium (NL och US), leverantör av plattformar för användarforum som Visma Community
 • Microsoft Azure (US), leverantör av teknisk plattform för våra molntjänster
 • Amazon (IR och US), leverantör av teknisk plattform för våra molntjänster
 • Trapets AB (S), leverantör av system för övervakning inom penningtvätt
 • Roaring Apps AB (S), leverantör av information avseende verkliga huvudmän

Mer information om Vismas underleverantörer finns på Visma Trust Center, i de tjänstespecifika villkoren eller i ett särskilt avtal om behandling av personuppgifter. Du kan när som helst begära en förteckning över och mer detaljerad information om Vismas underleverantörer, däribland dokumentation kring de rättsliga grunder för internationella överföringar som nämns ovan.

Ändringar till denna policy

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 9 september 2019.

Kontakta oss

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Vid synpunkter eller frågor avseende vår integritetspolicy, olösta problem avseende integritet och användning av personuppgifter som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, eller avseende eventuella överträdelser som rör din integritet, kan du skicka dem till privacy.sweden@visma.com. Du kan också skicka in dem per post till Visma AS, Data Protection Officer, Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge.

De bolag inom Vismakoncernen som utgör personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som genomförs enligt ovan kan kontaktas via kontaktuppgifter enligt nedan.

VISMA FINANCE AB
info@vismafinance.se

Övriga bolag inom Visma-koncernen

Vi behandlar din begäran och eventuella klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella problem och beskriva de alternativ som finns för att åtgärda dessa. Vi strävar efter att åtgärda klagomål inom rimlig tid och på lämpligt sätt.